پروژه های فنی علمی

 • رئیس اتاق بازرگانی: در اولین نمایشگاه صادرات خدمات. 19 فوریه 2002
 • معاون وزیر فناوری و نوآوری: در نمایشگاه دستاوردهای فناوری و تجاری سازی علم (ارائه کننده سایت های کنترل انرژی) 5 نوامبر 2009
 • معاون وزیر فناوری و نوآوری: در نمایشگاه “از تئوری تا عمل” برای سیستم ایجاد فرکانس برودتی 8 سپتامبر 2011
 • پروژه BMS و مراکز کنترل انرژی: اجرای پروژه کنترل انرژی ساختمان فرهنگی اصلی مراکز شهرداری تهران (تأیید اجرای 5 نوامبر 2012)
 • دفتر استاندار خراسان رضوی: تأیید اجرای پروژه نظارت بر انرژی. 19 فوریه 1944
 • پست بانک: تأیید سیستم نظارت بر انرژی عملکردی. 19 اکتبر 2005
 • وزارت کشاورزی خراسان رضوی: تأیید سیستم نظارت بر انرژی عملکردی. نوامبر 2008
 • گروههای فنی و برق قدرت متخصص خراسان رضوی: سازمان نظارت بر معماری. 29 ژانویه 2008
 • مدیر عامل مرکز تهیه و توزیع روغن خراسان رضوی. 28 فوریه 2005
 • استاندار خراسان جنوبی: هفته فناوری و تحقیقات. 25 دسامبر 2010
 • مدیر عامل پست بانک خراسان رضوی. 19 اکتبر 2004
 • استاندار خراسان رضوی در سال کار و تلاش مضاعف. 19 فوریه 2009
 • مرکز تهیه و توزیع روغن شاهرود در سمپوزیوم مدیریت انرژی. 27 آوریل 2010