توفیقات در عرصه بین الملل

 • رتبه دوم مخترع برتر جهان در سال 2019 در حوزه فیزیک در سلیکون ولی امریکا تحت نظر مرکز مالکیت های فکری سازمان ملل
 • ثبت اختراخ بین المللی Cosmic Resonator در 154 کشور دنیا تحت نظر مرکز مالکیت های معنوی سازمان ملل 
 • مدال طلای سال 2019 در مسابقات طراحان صنعتی و مخترعین جهان در کانادا
 • مخترع برتر سال 2019 از دانشگاه بخارست
 • دریافت مدال طلا در سال 2011 مرکز مالکیت های فکری از سازمان ملل در حوزه طراحان صنعتی جهان و اختراعات.
 • دریافت مدال طلا در سال 2011 در بائوچی نیجریه.
 • دریافت مدال طلا در سی و هفتمین دوره مسابقات مخترعین و طراحان صنعتی جهان در سال 2009 از ژنو سوئیس.
 • دریافت جایزه ویژه طراح صنعتی 2009 از دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ در خصوص اختراعات محیطی.
 • دریافت مدال طلا در چهلمین دوره مسابقات طراحان صنعتی در سال 2009 از لهستان.
 • دریافت مدال نقره جهانی در اختراعات سال 2007 در نورنبرگ آلمان از فدراسیون مخترعین تایوان.
 • اخذ کاپ ویژه طراح صنعتی در سال 2007 از میان 1900 تیم شرکت کننده از 52 کشور جهان در نورنبرگ آلمان.
 • دریافت جایزه ویژه طراح صنعتی 2007 از دانشگاه پلی تکنیک
 •  
سازمان ملل

رتبه دوم مخترع برتر جهان در سال 2019 در حوزه فیزیک در سلیکون ولی امریکا تحت نظر مرکز مالکیت های فکری سازمان ملل

مخترع برتر سال 2019 از دانشگاه بخارست

مخترع برتر سال 2019 از دانشگاه بخارست

مدال طلای سال 2019 در مسابقات طراحان صنعتی و مخترعین جهان در کانادا

مدال طلای سال 2019 در مسابقات طراحان صنعتی و مخترعین جهان در کانادا

اخذ کاپ ویژه طراح صنعتی در سال 2007 از میان 1900 تیم شرکت کننده از 52 کشور جهان در نورنبرگ آلمان.

دریافت مدال طلا در چهلمین دوره مسابقات طراحان صنعتی در سال 2009 از لهستان.

دریافت مدال طلا در سی و هفتمین دوره مسابقات مخترعین و طراحان صنعتی جهان در سال 2009 از ژنو سوئیس.

دریافت جایزه ویژه طراح صنعتی 2009 از دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ

مدال طلا در سال 2011 از مرکز مالکیت های فکری سازمان ملل در حوزه طراحان صنعتی

اخذ کاپ ویژه طراح صنعتی در سال 2007 از میان 1900 تیم شرکت کننده از 52 کشور جهان در نورنبرگ آلمان.

دریافت مدال طلا در چهلمین دوره مسابقات طراحان صنعتی در سال 2009 از لهستان.

دریافت مدال نقره جهانی در اختراعات سال 2007 در نورنبرگ آلمان از فدراسیون مخترعین تایوان.

دریافت مدال طلا در سال 2011 در بائوچی نیجریه.